Privacy-Protocol

Privacy
Het bestuur van Stichting Gehandicaptenraad Westervoort, gevestigd te Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Gehandicaptenraad Westervoort (GRW)
Postadres: Molenacker 79 6932 JG Westervoort
Website: http:\\www.gehandicaptenraadwestervoort.nl
Mail: info@gehandicaptenraadwestervoort.nl
Telefoon: 06 – 24 25 22 00
KvK 0911.36.54

Recht op privacy
Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de stichting Gehandicaptenraad Westervoort zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens gebruikt de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort niet voor commerciële doeleinden.

Bescherming van uw privacy
De stichting Gehandicaptenraad Westervoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Gehandicaptenraad Westervoort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verwerkt géén bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gehandicaptenraadwestervoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Gehandicaptenraad Westervoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief, brochure of vragenlijst aan de doelgroep
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geheimhoudingsplicht
Bestuursleden van de stichting Gehandicaptenraad Westervoort hebben geen geheimhoudingsplicht in de zin van de wet, zij gaan echter zeer vertrouwensvol om met persoonsgegevens. Daarnaast hebben alleen die leden toegang tot persoonsgegevens die deze nodig hebben voor een goede uitoefening van de taak.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Gehandicaptenraad Westervoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Gehandicaptenraad Westervoort) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Gehandicaptenraad Westervoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Voor de Nieuwsbrief: tot wederopzegging
• Aanvragen voor informatie: maximaal 4 weken, wat op verzoek kan worden verlengd met toestemming van betrokkene

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Gehandicaptenraad Westervoort verstrekt informatie aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Gehandicaptenraad Westervoort gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gehandicaptenraad Westervoort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gehandicaptenraadwestervoort.nl.
(Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.)
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De stichting Gehandicaptenraad Westervoort wil u er tevens op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij, de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Gehandicaptenraad Westervoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op !
 

Privacy-protocol in PDF-formaat