Niemand is hetzelfde maar we zijn allemaal gelijkwaardig ! 

Stichting Gehandicaptenraad Westervoort (GRW) is een belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke  functiebeperking of chronische ziekte. De GRW bestaat sinds 1993 en is in 2000   een zelfstandige, en dus onafhankelijke, stichting geworden.

Onze folder.

Deze folder vertelt in het kort iets over onze doelstellingen en hoe wij hier in de praktijk invulling aan geven.

Wij houden ons o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

  1. Het bevorderen van de integratie tussen mensen met en zonder een handicap.

  2. Het bewaken en uitbreiden van de bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de openbare ruimte binnen de gemeente. (BTB)

  3. Opkomen voor de belangen van mensen met een handicap, o.a. door het bevorderen van geïntegreerd gehandicaptenbeleid door beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau.

  4. Mensen met een handicap adviseren bij het oplossen van de verschillende problemen die zij in het dagelijks leven tegen kunnen komen. Graag vertellen we per onderdeel iets meer over onze werkzaamheden:

Integratie.

Wij proberen de beeldvorming over mensen met een functiebeperking te beïnvloeden door aanwezig te zijn op de jaarlijkse braderie met een informatiestand, een rolstoelhindernisbaan en een blindenbaan waar mensen zelf enigszins kunnen ervaren hoe het voelt om je in een rolstoel te moeten voortbewegen of om d.m.v. een blinddoek "blind" je weg te moeten vinden met behulp van een stok. Tevens  bieden wij groep 8 van de Westervoortse basisscholen ieder jaar een uitgebreid voorlichtingsprogramma aan waar d.m.v. diverse praktische opdrachten, vele aspecten van het “gehandicapt zijn” aan bod komen.

Natuurlijk is er altijd veel ruimte voor het stellen van allerhande vragen!

Toegankelijkheid

Bij toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking denken we bijvoorbeeld aan voldoende ruimte en geen hoge stoepranden of steile opritten voor rolstoelers en rollatorgebruikers maar ook aan goed zichtbare kleuren voor slechtzienden en geleidingen voor blinden.

Wij trekken tijdig aan de bel wanneer openbare voorzieningen worden gebouwd of gerenoveerd om ervoor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met mensen met een functiebeperking.

De toegankelijkheid van websites en het openbaar vervoer zijn belangrijke aandachtspunten.

Belangenbehartiging

Wij proberen ons gemeentebestuur en andere organisaties een geïntegreerd beleid te laten voeren m.b.t. mensen met een handicap.
Dit wil zeggen dat men zich bij de ontwikkeling van beleid automatisch af zou moeten vragen wat dit betekent voor mensen met een handicap en of dit strijdig kan zijn met hun belangen.

De Gehandicaptenraad Westervoort is vertegenwoordigd in de WMO-Raad en in diverse klankbordgroepen waaronder de Gebruikersadviesraad van de Stadsregiotaxi.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft de gemeente de plicht een beperking zo goed mogelijk te compenseren, zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van rolstoelen, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden of collectieve voorzieningen.

Wij toetsen of het beleid rechtvaardig wordt uitgevoerd en de intentie van de wet door de gemeente wordt nageleefd.

Bij iedere indicatie moet rekening worden gehouden met uw persoonlijke behoeften.

Informatie en advies

Voor informatie en advies zijn wij bereikbaar via email of telefoon. Een afspraak voor een gesprek behoort ook tot de mogelijkheden. Onze contactgegevens staan op de achterkant van deze folder.

Wanneer u vragen heeft over de verschillende regelingen waar mensen met een handicap nu eenmaal mee te maken hebben of wanneer u een knelpunt signaleert waar iets aan gedaan zou moeten worden. Bijvoorbeeld:

·         Problemen met de Stadsregiotaxi of met de service van uw leverancier van hulpmiddelen.

·         U wenst hulp bij een aanvraag voor een voorziening.

·         U bent het niet eens met de uw toegekende voorziening.

·         U vindt dat u op grond van uw handicap gediscrimineerd wordt.

·         U vindt de verkeersveiligheid voor mensen met een beperking ergens niet goed.

De leden van de Gehandicaptenraad Westervoort kunnen onmogelijk alles zelf zien, weten of aanvoelen.

Wij vragen u daarom dringend om eventuele problemen aan ons te melden zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken of u kunnen doorverwijzen naar een instantie die u verder helpt.

Internet

Ook wij zijn op internet te vinden met actuele informatie.
Zie onze website: www.GehandicaptenraadWestervoort.nl

Uw digitale post kunt u richten aan ons via
e-mail adres:
Info@GehandicaptenraadWestervoort.nl

© GRW 2012
Stichting
Gehandicaptenraad Westervoort

Omdat we samen sterker staan !

 

Klik hier voor de Folder in PDF-formaat